Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Reklamowa Quiet Axis, ul. Junikowska 53, 60-163, Poznań.

2. Dane zbierane są w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularzy kontaktowych); obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń, w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych, obsługi wydarzenia. Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

3. Dane zbierane przez CARE-ER to: adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, logo, imię i nazwisko lub nick, miasto zamieszkania, nr tel., adres strony www, adres profilu LinkedIn, adres profilu Facebook, dodatkowe informacje, których Użytkownik dobrowolnie udziela.

4. Użytkownikowi Przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]).

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń zgodnie z umową.

6. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

8. Dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie w celach rekrutacyjnych osobom związanym z procesem rekrutacji w których Użytkownik dobrowolnie bierze udział oraz z własnej inicjatywy przekazuje dostęp do profilu na stronie CARE-ER.

9.Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.

10. Wszelki kontakt dotyczący przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na maila info@care-er.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) stosowanego od 25 maja 2018r.

Spełniamy swój obowiązek informacyjny odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z polityką RODO.

 

Polityka prywatności serwisu CARE-ER

Polityka prywatności serwisu CARE-ER
1) Wszystkie dane Użytkownika zebrane przez portal CARE-ER, zostały mu przekazane dobrowolnie przez Użytkownika podczas zakładania konta oraz jego edycji. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, korzystająca z usług świadczonych przez Administratora.
2) Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest Agencja Reklamowa Quiet Axis z siedzibą w Poznaniu, ul. Junikowska 53, reprezentowana przez Bartosza Paczkowskiego.
3) Dane osobowe są zbierane przez portal CARE-ER w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularzy kontaktowych, formularzy opinii); obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń, do celów podatkowych i rachunkowych, w celach analitycznych lub statystycznych, w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
4) Dane zbierane przez portal CARE-ER w celu świadczenia usług to: adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, nr telefonu, imię i nazwisko lub nick, adres strony www, cv. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA). Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
5) Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.
6) Informujemy, iż Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]).
W powyższych sprawach prosimy o kontakt mailowy: info@care-er.pl. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.
7)  Aby sprawdzić jakie dane przechowywane są przez Portal CARE-ER, można zalogować się na swoje konto i sprawdzić informacje na profilu użytkownika lub napisać pod adres info@care-er.pl.
8) Dane udostępnione przez Użytkownika dobrowolnie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu wykonania usług wskazanych w regulaminie.
9) Portal CARE-ER informuje, iż w celu świadczenia usług, korzysta z profilowania na podstawie preferencji, dobrowolnie wskazanych przez Użytkownika na jego profilu w dziale „Ustawienia”.
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:
1. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
3. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Administratora, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych,
5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
6. zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.
11) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).
12) Dane udostępnione przez Użytkownika będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku prawidłowej realizacji umowy tj. zakupu biletów i związanymi z tym czynnościami.
13) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 


Regulamin CARE-ER


DEFINICJE

CARE-ER:
serwis internetowy pod adresem internetowym CARE-ER.pl, którego właścicielem i administratorem jest Agencja Reklamowa Quiet Axis z siedzibą w Poznaniu przy ul. Junikowskiej 53.
Użytkownik: Poszukiwacz, Informator oraz każda osoba korzystająca z serwisu bez konieczności rejestracji lub logowania. Użytkownikami serwisu CARE-ER mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą.
Poszukiwacz: podmiot korzystający z oferty wyszukiwania spersonalizowanych dla siebie ofert z bazy CARE-ER.
Informator: podmiot dodający ogłoszenia do bazy CARE-ER.
Newsletter: wiadomości wysyłane użytkownikom na ich żądanie, dotyczące CARE-ER: zmiany, promocje, aktualności, etc. wysyłane nie częściej niż raz w miesiącu.
Mailing: cykliczne wiadomości wysyłane Poszukiwaczom na ich żądanie, zawierające spersonalizowaną pod profil użytkownika ofertę.
Pakiet Wizytówka: specjalna oferta stworzenia strony internetowej Informatora, zawierającej informacje o firmie.
Pakiet Strona+CV: specjalna oferta stworzenia strony internetowej Poszukiwacza, zawierającej CV oraz dodatkowe informacje, które są przekazane do wglądu Użytkownikom.
Regulamin: niniejszy Regulamin.

ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis CARE-ER na rzecz jego Użytkowników oraz prawa i obowiązki CARE-ER i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną. Treść regulaminu jest udostępniana nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług. CARE-ER zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z Regulaminem, z Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania. CARE-ER ma prawo do modyfikacji świadczonych usług, a także do usunięcia z serwisu wszystkich danych bez podania przyczyny. Takie działanie nie powoduje powstania po stronie Użytkowników żadnych roszczeń wobec CARE-ER.
2. Umowa zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług serwisu CARE-ER, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.
3. Poprzez korzystanie z serwisu Użytkownik oświadcza, że zamieszczane przez niego dane są zgodne z prawdą, z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszają praw osób trzecich i dobrych obyczajów. Korzystanie z usług CARE-ER oznacza akceptację Regulaminu.
4. Rejestracja w serwisie
CARE-ER następuje poprzez założenie indywidualnego konta przez Poszukiwacza lub Informatora oraz akceptację Regulaminu. CARE-ER jest uprawniony do usunięcia konta, ofert i wizytówek zamieszczanych przez Informatorów oraz CV zamieszczanych przez Poszukiwaczy, tj. rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że Użytkownik narusza prawo, dobre obyczaje, prawa lub interesy osób trzecich, a w szczególności, gdy zamieszczone przez niego dane i informacje zawierają treści o charakterze erotycznym, pornograficznym, nawołującym do przemocy, nienawiści lub dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu. Z tych samych powodów CARE-ER jest uprawniony do zablokowania konta lub usługi świadczonej na rzecz Użytkownika oraz moderacji oferty / cv / wizytówek / danych umieszczanych przez Użytkowników. Nadto CARE-ER może rozwiązać umowę w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Opisane powyżej działanie CARE-ER nie powoduje powstania po stronie Poszukiwacza lub Informatora jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.
5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i zgodność z prawem zamieszczanych przez siebie danych, a także wyraża zgodę na ich publikację i udostępnienie innym Użytkownikom, co dotyczy w szczególności wizerunku i wszelkich danych umieszczonych w ofercie, wizytówce lub CV.
6. Użytkownik ma prawo wglądu, edycji, poprawiania, uzupełniania i usuwania zamieszczonych przez siebie danych i informacji.
7. Warunkiem korzystania z serwisu CARE-ER jest posiadanie połączenia z siecią Internet i przeglądarka internetowa akceptująca pliki "ciasteczka".
8. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie maili związanych z serwisem CARE-ER.
9. CARE-ER nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz jakość wydarzeń i usług zamieszczanych przez Informatora. CARE-ER nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z prawem działanie Użytkowników oraz za korzystanie przez nich z serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem.
CARE-ER nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w dostawie usług spowodowaną siłą wyższą, koniecznymi naprawami technicznymi lub innymi okolicznościami od niego niezależnymi.
10. CARE-ER przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez CARE-ER oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
11. W przypadku publikacji danych osobowych Użytkownika na potrzeby procedur rekrutacyjnych, administratorem tych danych staje się równocześnie podmiot prowadzący rekrutację, który we własnym zakresie odpowiada za przetwarzanie tych danych w sposób zgodny z prawem. CARE-ER nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na skutek nieprawidłowego lub sprzecznego z prawem administrowania danymi osobowymi Użytkownika przez podmioty, którym dane te udostępnił na potrzeby procedur rekrutacyjnych.
12. Każda ze stron może rozwiązać umowę.
13. Informator lub Poszukiwacz może rozwiązać umowę poprzez samodzielne usuniecie konta w dziale Ustawienia. Usunięcie konta jest równoznaczne z nieodwracalnym usunięciem wszelkich danych Użytkownika.

POSZUKIWACZ

1. Poszukiwacz po bezpłatnej rejestracji uzyskuje nieodpłatny dostęp do ogłoszeń informatorów, w tym uzyskuje możliwość skorzystania z formularza kontaktowego, bazy wiedzy, newslettera oraz mailingu.
2. Poszukiwacz ma możliwość wykupienia pakietu Strona+CV, który pozwala na stworzenie profesjonalnego CV na stronie CARE-ER. Poprzez Utworzenie CV Poszukiwacz udostępnia swoje dane innym Użytkownikom CARE-ER.
3. Poszukiwacz ma prawo w dowolnym momencie aktywować lub zrezygnować usługi mailingu oraz newslettera.

INFORMATOR

1. Informator po bezpłatnej rejestracji uzyskuje nieodpłatny dostęp do ogłoszeń, wizytówek firm, CV poszukiwaczy, bazy wiedzy I newslettera.
2. Po zarejestrowaniu Informator uzyskuje prawo do nieodpłatnego lub odpłatnego zamieszczenia oferty, wykupienia abonamentu, wykupienia i aktywacji Wizytówki firmy.
3. Informator ma prawo w dowolnym momencie aktywować lub zrezygnować z usługi newslettera.

PUBLIKACJA

1. Usługa dodawania ogłoszeń i CV staje się aktywna po rejestracji w serwisie.
2. Ogłoszenie bezpłatne jest moderowane i weryfikowane przez CARE-ER w terminie 48 godzin od jego zamieszczenia
i jest dostępne dla Użytkowników.
3. Ogłoszenie płatne jest publikowane w serwisie automatycznie po zaksięgowaniu płatności
i jest dostępne dla Użytkowników.
4. Ogłoszenie płatne jest ważne do 30 dni. Jeśli dotyczy ono wydarzenia lub inicjatywy, które odbywają się przed upływem 30 dni, wówczas ogłoszenie jest wyświetlane do następnego dnia po wydarzeniu.
5. Informator ma prawo skorzystać ze specjalnych odpłatnych ofert promocyjnych, by wypromować swoje ogłoszenie lub wizytówkę.
6. Informator i Poszukiwacz może korzystać z udostępnionych przez CARE-ER kodów rabatowych.
7. CV Poszukiwacza jest publikowane w serwisie automatycznie po zaksięgowaniu płatności i jest dostępne dla Użytkowników.
8. Wizytówka Informatora jest publikowana w
serwisie automatycznie po zaksięgowaniu płatności oraz uzupełnieniu treści i jest dostępna dla Użytkowników.
9. Poszukiwacz i Informator ponoszą pełna odpowiedzialność za umieszczane przez siebie dane i informacje.

PŁATNOŚCI I OFERTY SPECJALNE

1. Płatności za usługi na portalu CARE-ER, obsługiwane są przez system przelewy24.pl lub przelewy zwykłe w przypadku wyróżnienia wizytówki.
2. CARE-ER zastrzega sobie prawo do zmiany cenników.
3. Cennik stanowi załącznik do regulaminu i jest jego integralną częścią.

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

1. Obsługa rejestracji na Wydarzenie jest dobrowolna poprzez aktywację przez Organizatora usługi podczas dodawania lub edycji ogłoszenia. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i prawidłowość konfiguracji oraz opisu Wydarzenia i rejestracji a także wszelkie konsekwencje wynikające z jego ew. odwołania.
2. Obsługa rejestracji Wydarzenia jest bezpłatna w przypadku, gdy bilety na Wydarzenie są bezpłatne.
3. Obsługa rejestracji Wydarzenia jest płatna zgodnie z zał. nr 1 Regulaminu w przypadku, gdy bilety na Wydarzenie są płatne. Warunkiem zakupu biletu jest zapłata za bilet przelewem internetowym. Kupujący zostanie poinformowany o zaksięgowaniu płatności, a tym samym o nabyciu biletu na wskazany podczas zamawiania e-mail. Organizator uprawnia CARE-ER do przyjmowania świadczeń pieniężnych w jego imieniu.
4. W przypadku wykonywania obsługi rejestracji CARE-ER księguje płatności za sprzedane bilety i automatycznie wystawia nabywcy potwierdzenie zakupu:
a) w przypadku gdy w formularzu zapisu na Wydarzenie zostaną uzupełnione dane fakturowe: fakturę VAT 8% lub 23% w zależności od oświadczenia Organizatora, który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe określenie stawki VAT podczas konfiguracji rejestracji,
b) w przypadku gdy w formularzu zapisu na Wydarzenie nie zostaną uzupełnione dane fakturowe: paragon.
5. Organizator każdorazowo zostaje powiadomiony o sprzedaży biletu na wskazany w rejestracji Wydarzenia e-mail.
6. Rozliczenie z Organizatorem następuje w ciągu 7 dni po zakończeniu Wydarzenia. Zbiorcza płatność za sprzedane bilety jest przelewana na polski rachunek bankowy Organizatora, po wystawieniu i skutecznym doręczeniu pocztą lub na e-mail info@care-er.pl prawidłowo wystawionej faktury z oznaczonym spójnie z Wydarzeniem VAT i pomniejszonej o koszt obsługi CARE-ER oznaczony w podsumowaniu rejestracji. W przypadku braku możliwości wystawienia przez Organizatora faktury VAT rozliczenie nastąpi na zasadzie umowy o dzieło lub zlecenie pomniejszonej o wartość VAT 23% i koszt obsługi CARE-ER oznaczony w podsumowaniu rejestracji.
7. Kupujący jest zobowiązany zweryfikować poprawność wprowadzonych przez siebie danych osobowych oraz teleadresowych podczas zamawiania biletu. Kupującym nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, Wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W przypadku odwołania Wydarzenia CARE-ER zwraca Kupującemu wpłatę za bilet. CARE-ER zwraca Kupującemu wpłatę za bilet również w przypadku zmiany daty lub miejsca Wydarzenia, o ile Kupujący zażąda zwrotu wpłaty.
8. Organizator ma obowiązek poprawić w ogłoszeniu błędy lub dokonać zmiany ważnych elementów, jeśli takowe się pojawią, a także niezwłocznie poinformować CARE-ER o tym fakcie (w zakresie terminu, czasu, miejsca lub innych ważnych elementów) lub odwołaniu Wydarzenia na e-mail info@care-er.pl. Skutek zawiadomienia w formie elektronicznej wymaga potwierdzenia przez CARE-ER. Konsekwencje odwołania Wydarzenia i braku powiadomienia ponosi wyłącznie Organizator.
9. CARE-ER ma prawo wyłączenia strony Wydarzenia i wstrzymania sprzedaży biletów w przypadku, gdy czynności związane z Wydarzeniem w szczególności naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, bądź negatywnie wpływają na wizerunek CARE-ER.
10. CARE-ER ma prawo do wstrzymania wypłaty na rzecz Organizatora, jeśli czynności związane z Wydarzeniem mogły się odbywać z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Wypłata jest wstrzymywania do czasu jednoznacznego wyjaśnienia wszystkich okoliczności.
11. Organizator pokryje wszelkie roszczenia, w tym także koszty pomocy prawnej, osób trzecich w stosunku do CARE-ER oraz jego pracowników w związku z nielegalnym korzystaniem przez Organizatora z CARE-ER. Organizator zobowiązuje się współdziałać i dostarczać CARE-ER wszelkich informacji w przypadku procesu sądowego dotyczącego naruszenia praw.
12. Kupujący bilet na Wydarzenie powierza CARE-ER i Organizatorowi Wydarzenia dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, dane fakturowe) w następującym zakresie: zbierania danych, bezpiecznego utrwalania danych, przechowywania danych, przekazywania danych, dokonywania zmian w danych lub ich usuwania na żądanie osób, których one dotyczą, wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi rejestracji na Wydarzenie.

 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczących realizacji umowy przez CARE-ER.
2. Zgłoszenie reklamacyjne winno być wysłane na adres poczty elektronicznej: info@care-er.pl i powinno zawierać imię, nazwisko Użytkownika / nazwę oraz jego adres poczty elektronicznej oraz szczegółowy opis usługi, której zgłoszenie dotyczy wraz uzasadnieniem. Zgłoszenie reklamacyjne nie zawierające wskazanych wyżej danych nie będzie rozpatrywane.
3. Reklamacja będzie rozpoznana w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a o sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie powiadomiony na podany adres poczty elektronicznej.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 1.08.2016 r.
2. CARE-ER zastrzega sobie prawo do jednostronnych zmian niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu oraz data jej wejścia w życie będzie publikowana stronie głównej serwisu.
3. Wersja Regulaminu: 1.1 Data opublikowania: 1.08.2016 r.
4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną; w przeciwnym razie przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu CARE-ER: Cennik

Ogłoszenie Standard:
0 zł brutto (max. 14 dni)
Ogłoszenie Premium: 29 zł brutto (max. 30 dni)
Ogłoszenie Prestiż: 49 zł brutto ( max. 30 dni)
Wyróżnienie ogłoszenia Premium: 29 zł brutto (na czas publikacji ogłoszenia)
Wyróżnienie ogłoszenia Prestiż
: 49 zł brutto (na czas publikacji ogłoszenia)
Abonament Premium (10 ogłoszeń + wyróżnienia gratis): 2
49 zł brutto (do wykorzystania w 180 dni)
Abonament Prestiż (10 ogłoszeń + wyróżnienia gratis): 449 zł brutto (do wykorzystania w 180 dni)
Aktywacja wizytówki: 49 zł brutto (365 dni)
Wyróżnienie wizytówki: 49 zł brutto (30 dni)
Aktywacja Strona+CV: 0 zł brutto (365 dni)
Obsługa rejestracji na wydarzenie: 2% kwoty brutto od każdej skutecznej rejestracji/sprzedaży